Other Buddhist books

Avalokitesvara: origin, manifestations & meaning by Piyasilo.

1. The Total Buddhist Work (Piyasilo, 1983) [Piyasilo is Piya Tan’s name when he was a Theravada monk]

2. Avalokitesvara: origin, manifestations & meaning by Piyasilo, 1991a. [Piyasilo is Piya Tan’s name when he was a Theravada monk]

Charisma in Buddhism, Piyasilo 1992h.

3. Charisma in Buddhism by Piyasilo, 1992h. [Piyasilo is Piya Tan’s name when he was a Theravada monk]

.
4. The Buddha and His Disciples by Piya Tan, 2004.

.
5. History of Buddhism: a brief strategic study by Piya Tan, 2009.

.
6. Teaching Methods of the Buddha by Piya Tan, 2002.

.
7. Background to Buddhism by Piya Tan, 2003.